اسلایدر متنی

اسلایدر متنی

نمونه ای ازاسلایدر متنی که می توانید در پوسته ایساتیس بسازید.

پیدا کردن

در بین بیش از ۵۰۰ هزار مکان و کسب و کار محلی جستجو کن و بهترین پیشنهادهای شهر را بیاب.

document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function(){
Typed.new( “#nasim_59c68948af191”, {
strings: [ “نزدیک ترین عابر بانک …”,”جذابترین تخفیف …”,”جدیدترین رویداد …”,”بهترین دکتر …” ],
typeSpeed: 10,
loop: true,
backDelay: 2000,
});
});